banner image

cv

Çap PDF faylını al

“Alimlərin Fermerlərlə Əlaqəsinə Yardım İctimai Birliyinin” rəhbəri - sədri

- Mustafayeva Gulzar Əliheydər qızı.

Doğulduğu tarix, yer 12.12.1958, Azərbaycan, Bakı.

Ünvan: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu “Faydalı cücülərin introduksiyası və bioloji mübarizənin elmi əsasları” laboratoriyası.

AZE 1073, Bakı, məhəllə 504, keçid 1128.

Təşkilatın adı - “Alimlərin Fermerlərlə Əlaqəsinə Yardım İctimai Birliyi”-nin ünvanı: Bakı şəhəri, Sabuncu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, ev 4090/94 ,1/5, 81.

Biologiya elmləri namizədi, 23.11.1990.

Tel:(+994 12) 439 73 59 ,(+994 12) 455 64 97, (+994 55) 897 77 74.

E-mail: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz. , Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

1976-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil almışdır. Lenin təqaüdçüsü olmuşdur. 1982–ci ildən AMEA Zoologiya institutunda “Faydalı cücülərin introduksiyası və bioloji mubarizənin elmi əsasları” laboratoriyasında çalışır.“Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardim” Ictimai birliyinin rəhbəridir. 45 məqalə, 8 elmi kitabçanın, 3 bukletin, 1ekoloji təqvimin və 1 ekoloji plakatın müəllifidir. 1990-cı ildə “Şərqi Azərbaycanın afelinidləri, onların faunası və əhəmiyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə etmişdir. “Azərbaycanın sorucu zərərvericiləri (Hemiptera: Coccoidea, Aphidoidea, Aleurodidea) və onların entomofaqları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. Ailəlidir, 3 övladı var. 7 qrant layihəsinin müəllifi olmuşdur.

1. NATO qrantı “Azərbaycan faunası”(2003). Layihə rəhbəri;

2. USAİD, Avrasiya fondu, “Azərbaycanda bildirçinciliyin inkişafı” (2003). Layihə rəhbəri;

3. CEPF-WWF “Hirkan meşələrinin qorunmasında bildirçinciliyin inkişafı alternativ gəlir mənbəyi kimi” (2005). Layihə rəhbəri.

4. BMT Xəzər ekoloji proqramı üzrə layihəsi “Fermerlərin ekoloji savadlandırılması” (2006-cı il). Layihə iştirakçısı.

5. SRDF-BII, ABŞ, Luiziana ştatı, Yeni Orlean, Səyahət grantı (2007);

6. BMT UNDP, “Zəfərançılığın inkişafı” (2010). Layihənən iştirakçısı;

7. BMT-nin İnkişaf Proqramı “Onların bizim köməyimizə ehtiyacı ın var (Qırmızı kitaba əsasən Azərbaycanın Lənkəran bölgəsində nəsli kəsilmiş və azsaylı həşaratlar haqqında)”, (2010), Layihə rəhbəri.

8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası “Ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiyanin qorunmasında bioloji mubarizənin və əhalinin ekoloji savadlandırılmasının rolu“ Layihə rəhbəri.

9. UETM. “ Şimal–Şərqi Azərbaycanda texnogen radionuklidlərin Coccoidea entomofaqlarına təsiri “. 2014-2016.Layihə rəhbəri.

Elmi işləri

1. Yaminova G.Ə. Abşeron şəraitində istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum Westwood) və onun parazitləri. Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия биологических наук, 1986, №1, c. 23-26.

2. Rzayeva L.M., İbadova S.İ. Yaminova G.Ə. İstixana və sitrus aqqanadlısının bioloji tənzimlənməsinin nəticələri. 1986.

3. Mustafayeva G.Ə.(Yaminova G.Ə) Şərqi Azərbaycanın afelinidləri (Hymenoptera, Aphelinidae) və onların faunası, ekologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti. Avtoreferat, 1990, s. 1-25.

4. Yasnoş V.A., Mustafayeva G.Ə. Nar çanaqlı yastıcasının yeni paraziti Coccobius granati sp.n. (Hymenoptera, Aphelinidae). Zoologiya j., cild 71, buraxılış 2, Moskva, Elm, 1992, s. 142-144.

5. Rzayeva L.M., Mustafayeva G.Ə. Lindorus entomofaqının bioloji mubarizədə istifadəsi. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Baku, 1995, № 6, s. 58-60.

6. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda oleandr canaqlı yastıcası, onun entomofaqları və ona qarşı bioloji mübarizə. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Baku, 1996, № 6, s. 30-32

7. Mustafayeva G.A., Məmmədova G.Ə. Abşeronun canaqlı yastıcalarının parazitləri - afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae). Azərbaycanın Aqrar elmi jurnalı, 1999; № 3-4, s. 66-69.

8. Rzayeva L.M., Mustafayeva G.Ə. Abşeronda gavalı vıə şaftalı yalançı çanaqlı yastıcaları (Sphaerolecanium prunastre Fonse,Parthenolecanium persicae F.), onların entomofaqları. Bilgi jurnalı, № 3, 2001, s. 73-77.

9. Mustafayeva G.Ə. Çanaqlı yastıcaların parazitləri-afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae). “Kimya, biologiya elmləri və təhsilinin aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, 2001, s. 150-151.

10. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda yayılmış afelinidlərin zoocoğrafi xarakteristikası. Bilgi jurnalı, № 3, 2002, s. 86-88.

11. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda Qafqaz qovaq çanaqlı yastıcası (Diaspidiotus caucasicus Bor), onun entomofaq cücüləri” XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2002, s.182-184.

12. Мустафаева Г.А.Зональное распределение афелинид Восточного Азербайджана. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı-2003, s.356-359.

13. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında qorxulu bitki zərərvericisi olan tut çanaqlı yastıcası (PseudaulacaspispentagonaTarg-Tozzetti) və onun entomofaqları. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmüəsi, Bakı-2003, s.92-95.

14. Mustafayeva G.Ə., Məmmədli G.S. Lənkəran zonasında yayılmış çanaqlı yastıcalar (Homoptera, Diaspididae), onların parazit və yırtıcıları. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I Qurultayının materialları, Bakı, 2003, s. 236-242.

15. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda yayılmış afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) və onların sahibləri. Azərbaycan MEA Xəbərləri, 2003, № 5-6, s.70-75.

16. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda ağqanadlılar, mənənələr və koksidlərin parazitləri – afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) Azərbaycan MEA Xəbərləri, 2004, № 1-2, s.91-101.

17. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Quba-Xaçmaz zonasında alma vergulvari çanaqlı yastıcası (LepidosaphesulmiL.), onun parazit və yırtıcıları. Bilgi jurnalı, 2004, № 4, s.64-68.

18. Mustafayeva G.Ə.Azərbaycanın Lənkəran zonasında qızılgül çanaqlı yastıcası –Aulacaspisrosae(Bouche)və onun parazitləri. Bilgi jurnalı, 2004, № 6, s.38-41.

19. Mustafayeva G.Ə.Azərbaycanın Quba-Xaçmaz zonasında yalançı kaliforniya çanaqlı yastıcası – Diaspidiotusostreaformis(Gurt)və onun entomofaqları. “Azərbaycanın meşə ekosistemləri” elmi praktik konfransın materialları, Bakı-2004, s. 187-191.

20. Təklif: Dəyirmi çanaqlı yastıcalara qarşı biologi mübarizədə yırtıcı böcək Rhizobiuslophanthae-nin tətbiqi. “Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu” elmi-praktiki konfransı (informasiya vərəqəsi). Bakı-2005.

21. Mustafayeva G.Ə. “Citrus Fruit of Lankaran (Azerbaijan) in danger» (Lənkəranın sitrus bitkiləri təhlükədədir) Integrated Control in Citrus Fruit Grops”. Lisbon(Portugal), 26-27 September2005, p. 79-80.

22. Мустафаева Г.А. О двух видах алейродид, вредящих насаждениям в Ботаническом саду НАН Азербайджана Международная научная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентября 2006 г. Донецк, с. 354-357.

23. Мустафаева Г.А. Фиолетовая (ParlatoriaoleaeColve) и олеандровая (AspidiotusneriiBche) щитовки и их энтомофаги в Ботаническом саду НАН Азербайджана. Международная научная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентября 2006 г. Донецк, с. 357-363. Rusdilində.

24. Рзаева Л.М., Мустафаева Г.А., Мамедова В.С., Исмаилова Г.А., Гамзаева Г.Ф. Червецы (Homoptera, Coccoidea) Апшерона и использование против них интродуцированных хищников. Международная научная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентября 2006 г. Донецк, с. 381-385. Rusdilində.

25. Mustafayeva G.Ə., İsmayılova G.Ə. Bostan mənənəsi (Aphis gossypii Glov.) və onun entomofaqları. AMEAZoologiyainstitutununəsərləri, XXVIIIcild, Bakı, 2006, s. 660-666.

26. Мустафаева Г.А. Зоогеографическая характеристика афелинид (Hymenoptera,Aphelinidae) Азербайджана. Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия, Москва, 26-29 сентября 2006 г. с.61

27. Мустафаева Г.А.,Эйюбова С.И. Лабораторное разведение и использование афелинид против щитовок. Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия, Москва, 26-29 сентября 2006 г. с. 62.

28. Mustafayeva G.Ə., Qəmərli V.P.Bəziparəbizənlərinbiolojimübarizədə rolu. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmüəsi, Bakı, 2006,s.172-178.

29. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda canaqlı yastıcaların (Homoptera) koksilenidlərlə – Ryzobius lophanthae Blaisd. (Coleoptera) bioloji tənzimi. Nanobiologiya və Biotexnologiyanin perspektivləri. 2007, s. 214-215.

30. Məmmədov Z.M., Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Kənd təsərrüfatı zərərveriilərinə qarşı aparılan kimyəvi mübarizənin zərəri haqqında”, Elmi-kütləvi kitabça, Bakı, 2007, s. 1-33.

31. Məmmədov Z.M., Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Bitki zərərvericilərinə qarşı inteqrir mübarizə haqqında biz nə bilirik”, Elmi-kütləvi kitabça, Bakı, 2007, s. 1-48

32. Məmmədov Z.M., Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. Təqvim 2007, “Faydalı həşəratların yaxın dostu olun”, Bakı, 2007, s. 1-14.

33. Mustafaeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Parəbüzənlərin həyatı və onların təbiətdə rolu“ Bakı, 2007, s. 1-20.

34. Мустафаева Г.А. Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona Targ.Tozzetti и ее энтомофаги в Азербайджане. XIII cъезд Русского Энтомологического общества. Краснодар, 9 - 15 сентября, 2007 г.

35. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında yapon çubuqşəkilli çanaqlı yastıca (Lopholeucaspis yaponica Cock, 1897) və onun entomofaqları. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2008, I cild. s. 344-347.

36. İsmayılova G.Ə., Mustafaeva G.Ə., Məmmədov Z.M. Tut çanaqlı yastıcasının (Pseudaulacaspis pentagona Targ.Tozz.) bioекoloji xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2008, I cild. s. 251-256.

37. Mustafayeva G.Ə. Abşeron yarımadasında dekorativ bitkilərə zərər verən bəzi canaqlı yastıcalar (Homoptera, Diaspididae) və onların entomofaqları. Beynəlxalq elmi konfrans «Botanika baqlarında və dendroparklarda bitkilərin introduksiyası və mühafizəsi», 6-8 sentyabr 2009, s.108-113.

38. Mustafayeva G.Ə., İsmailova G.Ə. Azərbaycan Respublikasının Abşeron yarımadasında tut ağaclarının başlıca zərərvericiləri. Beynəlxalq elmi konfrans «Botanika bağlarında və dendroparklarda bitkilərin introduksiyası və mühafizəsi», 6-8 sentyabr, 2009, s. 113-120.

39. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda və Quba - Xaçmaz bölgəsində kaliforniya çanaqlı yastıcası (Diaspidiobus perniciosus Comst) və onun entomofaqları. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild, 2010, s. 478-483.

40. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y., Povilas Ivinskis, Jolanta Rimsaite. Azərbaycanın koksilinidləri (Coleoptera, Coccinellidae)vəonların bioloji mübarizədə tətbiqi. Entomologiya üzrə XXVIII Nordis - Baltic Congresi. Avqust 2–7, 2010, s. 56.

41. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Musayeva Z.Y. “Onların bizim köməyimizə ehtiyacı var”. Elmi kütləvi kitabca, Bakı, 2010, s. 1-31.

42. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y. “Azərbaycanın gözəl kəpənəkləri”. Buklet. Bakı, 2010, s. 1-15.

43. Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) - паразиты щитовок (Hemiptera, Diaspididae) Азербайджана. II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия, Санк-Петербуг, 13-17 сентября, 2010 г. с. 103.

44. МустафаеваГ.А. Афелиниды(Hymenoptera, Aphelinidae)-паразиты сосущих вредителей Азербайджана,VIмеждународнаянаучная конференция, Донецк «Промышленная ботаника», 2010 г., с. 318-320.

45. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda yayımış 2 növ yalançı çanaqlı yastica və onların entomofaqları haqqında. Zoologiya İnstitunun əsərləri ,XXIX, Bakı, 2011, s. 222-229.

46. Mustafayeva G.Ə., Karaca İ., Stathas G.J., Ozgokce M.S., Skouras P.J. «About some scales (Hemiptera, Diaspididae) infesting ornamental and forest park plants in Azerbaijan, Greece and Turkey».III международнаянаучная конференция«Интродукция селекция и защита растений», 25−28 сентября 2012 г., стр.172.

47. Mustafayeva G.Ə. “Abşeronda yayılmış 3 növ parabüzənin (Coleoptera, Coccinellidae) bioekoloji xüsusiyyətləri”. Zoologiya İnstitunun əsərləri, cild XXX, № 1, Bakı, 2012, s. 201-207.

48. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın çanaqlı yastıcalarının (Homoptera, Diaspidi-dae) növ tərkibi, yayılması və zərər vurduqları bitkilər.Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2013, səh.65-77.

49. Mustafayev G.Ə. ,Karaca İ., Stathas G.J., Ozgokce M.S., Skouras P.J. About some scales (Hemiptera, Diaspididae) and their entomophageus harming to agricultural , ornamental and forest –park cultures are provided in Azerbaijan, Turkey and Greece. Zoologiya İnstitunun əsərləri, cild 31, Bakı, 2013, №2, səh.228 -236.

50. Мустафаев И.Э. ,Кулиева М.О. ,Аскеров А.М. Разведения энтомофагов тутовой щитовки (Pseudaulacaspis pentagonae Targ. Toz.) в Азербайджа- не. II Международная конференция. Институт агроекологии и природопользования НАН. Одесса: 2013, стр. 23-25.

51. Фауна афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae ) Азербайджана. Вестник

ЗапорожскогоНациональногоУниверситета, 2013, №3,стр.31-39.

52. Mustafayeva G.Ə. Yastıcalara qarşı bioloji mübarizənin əhəmiyyəti. Elmi kütləvi kitabca, Bakı: 2013, 54 səh.

53. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. Ətraf mühit və insektisidlər. Buklet,

Bakı: 2013, 16 səh.

54. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda yayılmış istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum West.,1856) və onun entomofaqları haqqında // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı: 2014, cild İV, №1, s. 98-106.

55. Mustafayeva G.A. About 3 species of scales Diaspididae (Hemiptera, Diaspididae) damaging the adornment plants in Azerbaijan an their entomophages / 7th International Conference on European Science and Technology,April 23h 24th, Munich, Germany: 2014, p. 99-103.

56. МустафаеваГ.А., КамарлиВ.П., АслановаГ.М. Ложнощитовки(Homoptera;Coccinea, Lecaniidae) Куба-ХачмазскойобластиАзербайджана, ихраспространениеитрофическиесвязи// AustrianJournalof Technical and Natural Sciences.Vienna:2014,№ 11–12,p.10-13.

57. Mustafayeva G.A., Ahmedov B.A., Kamarli V.P., Aslanova G.M., Hasanov N.A.,Ahmedov S.B..The scales (Hemiptera: Diaspididae)of Guba-Hachmaz area of Azerbaijan, their distribution and trophic relationship / İnternational Conference on European Science and Technology. Munich, Germany: 2014, p. 69-73.

58. Мустафаева Г.А., Асланова Г.М., Ахмедов Б.А., Камарли В.П., Гасанов Н.А., Ахмедов С.Б. О биоэкологических особенностях двух видов щитовок, распространенных в Куба-Хачмазском регионе Азербайджана/ Международнаянаучно-практическая конференция.”Наукаиобразование в XXI веке”, Тамбов:2014 г, с.84-85.

59. Мустафаева Г.А. Исследование олеандровой щитовки (Aspidiotus nerii Bche) и способ разведения её энтомофагов //Journal Ecology and Noospherology, Kyiv–Dnipropetrovsk: 2014, № 3-4, с. 69-77.

60. Мустафаева Г.А. Биоэкологические особенности тутовой щитовки (Pseudaulaсaspis pentagona Tar. Tozz) и разведение её энтомофаговв Азербайджане // Вестник Харковского национального Университета, Харков: 2014, Выпуск 22, с.117-123.

61. МустафаеваГ.А. Яблоневая запятовидная щитовка (Lepidosaphes ulmi L.) и их энтомофаги в Куба- Хачмасской регионе Азербайджана// Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г.Смидовича.Вып.14.Саранск: Изд-воМордов.ун-та, 2015, с. 292–296.

62. Mustafayeva G.A. The trophic relationship of afelinides (Hymenoptera, Aphelinidae) in Azerbaijan //Journal European science review, Vienna: 2015,№1-2,p.3-7.

63. Мустафаева Г.А. Японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes yaponicus Qreen.) и сливовая ложнощитовка (Sphaerolecanium prunastri Fonsc.) и их энтомофаги в Северо-Восточном Азербайджане // Журнал ” Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук”Москва: 2015,№5, Часть1, с. 31-37.

64. Мустафаева Г.А. Трофические связи афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) с фитофагами (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea) в Азербайджане // Journal Ecology and Noospherology, Kyiv – Dnipropetrovsk: 2015, Vol.26, № 1-2, p. 81-88.

65. Мустафаева Г.А. и др. Японская палочковидная (Lopholecaspis yaponica Cock.) и ложнокалифорнийская (Diaspidiotus ostreaformis Curtis.) щитовкии их энтомофаги в Северо-Восточном Азербайджане //Вестник современной науки, Волгоград: 2015,№ 7, с.42-48.

66. Mustafayeva G.A. və başqaları. Şimal – Şərqi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı istifadə edilən insektisidlər haqqında // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı: 2015 , Cild 7, № 2, səh.93-99.

67. Мустафаева Г.А. Асланова Г.М., Камарли В. П., Гасанов Н.А.,Ахмедов Б. А.,Ахмедов С. Б. О биоэкологических особенностях двух видов щитовок,распространённых в Северо-Восточном Азербайджане / Международная научно-практическая конференция “Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности” Россия, Тамбов: 30 мая 2015 г. Том 3, стр.102-106.

68. Мустафаева Г.А. Паразиты (Hymenoptera, Aphelinidae, Encyrtidae) ложнощитовок (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) Азербайджана // Вестник Харковского национального Университета, Харков:2015, Выпуск 24, с.82-88.

Veb.saytlar - www.insects-azerbaijan.com, www.scientists-farmers.com

Kitabçalar

1. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V., Əhmədov B.Ə. “Bildirciliyin menecmenti” Elmi kütləvi kitabca. Bakı - 2003, s. 1-40.

2. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V., Əhmədov B.Ə. “Bildircincilik fermer təsərrüfatlarında biznesplanlaşdırma” Elmi kütləvi kitabca. Bakı,2003, s. 1- 37.

3. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Kənd təsərrüfatı zərərveriilərinə qarşı aparılan kimyəvi mübarizənin zərəri haqqında” Elmi kütləvi kitabca. Bakı-2007, s.1-33.

4. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Bitki zərərvericilərinə qarşı  inteqrir mübarizə haqqında biz nə bilirik”. Elmi kütləvi kitabca, Bakı - 2007, s. 1- 48.

5. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Faydalı həşəratların yaxın dostu olun”. Təqvim. Bakı - 2007, s. 1-14.

6. Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Parəbüzənlərin həyatı və təbiətdə rolu”. Buklet. Bakı - 2007, s. 1-20.

7. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. “Bildirçinçilik gəlirli və perspektivli biznesdir”. Bakı - 2007 s. 1- 33.

8. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. “Bildirçin əti və yumurtasının mialicəvi əhəmiyyəti”. Bakı -2007, s. 1- 28.

9. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Musayeva Z.Y. “Onların bizim köməyimizə ehtiyacı var”. Elmi kütləvi kitabca. Bakı, 2010, s. 1-31.

10. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y. “Azərbaycanın gözəl kəpənəkləri”. Buklet. Bakı, 2010, s. 1-15.

11. Mustafayeva G.Ə., Mustafayeva G.D. Plakat “Azərbaycanın Lənkəran zonasında nadir və nəsli kəsilmək təhlukəsi olan həşərat növləri ”. 2010.

12. Mustafayev D.V., Mustafayeva G.Ə. “Azərbaycan zəfəranı”. Bakı, 2010, s. 1-23.

13. Mustafayeva G.Ə. Elmi kütləvi kitabca “Yastıcalara qarşı bioloji mübarizənin əhəmiyyəti” Bakı, 2013, səh. 1-54.

14. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. Buklet “ Ətraf mühit və insektisidlər”

Bakı, 2013, səh. 1-16.